Algemene Voorwaarden

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van de Inflection van toepassing, welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1. DEFINITIES

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden, als bedoeld in artikel 1.1.1 t/m 1.1.4, te (doen) verrichten, tegen een overeengekomen vergoeding en onder wederzijdse afspraken daaromtrent, op basis van deze algemene voorwaarden.
1.1.1 Interim management: het tijdelijk vervullen van leidinggevende taken, met alle daarbij horende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Onder deze definitie vallen ook diensten op het gebied van project- en programmamanagement.
1.1.2 Organisatieadvies: het ten behoeve van een Opdrachtgever op basis van een overeen­komst een deskundige en onafhankelijke bijdrage leveren aan het vaststellen, analyseren en oplossen van beleidsmatige en organisatorische vraagstukken die zich binnen en/of met betrekking tot een organisatie en/of tussen organisaties voordoen.
1.1.3 Training: het vergroten van de praktische en/of theoretische kennis en of vaardigheden van een individu of groep die de beroepsuitoefening van deze ten goede komt.
1.1.4 Coaching: een vorm van persoonlijke begeleiding op basis van een gelijkwaardige één-op-één-relatie. De coachee leert, de coach ondersteunt en begeleidt dit leerproces. Binnen het coachingstraject worden de doelen vooraf bepaald. Doel van de coaching is het vergroten van de persoonlijke effectiviteit van de coachee. Coaching van groepen is echter ook mogelijk. De coach zoekt dan naar collectieve patronen in gedrag en denken in de groep.
1.2 Opdrachtgever: de (rechts)persoon die aan Opdrachtnemer opdracht verleent tot het (doen) uitvoeren van vooraf bepaalde werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1 binnen diens organisatie.
1.3 Opdrachtnemer: Inflection, de rechtspersoon die de Opdracht als bedoeld in artikel 1.1 heeft aanvaard, een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft gedaan of de opdracht uitvoert of doet uitvoeren.
1.4 Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers
1.5 Deskundige: De persoon die de werkzaamheden, als bedoeld in artikel 1.1.1 t/m 1.1.4, feitelijk uitvoert namens Opdrachtnemer.
1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige voorwaarden die door Opdrachtnemer worden gehanteerd en waaronder zij haar diensten verricht of doet verrichten.

2. TOEPASSING

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Partijen, voor zover in de betreffende overeenkomst niet uitdrukkelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken.
2.2 Indien een van de bepalingen van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht. In dat geval zullen Partijen onderhandelen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

3. GRONDSLAG OFFERTES EN OPDRACHTEN

3.1 Offertes zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij, naar beste weten, daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de werkzaamheden heeft verstrekt.
3.2 Door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.
3.3 Wederzijdse acceptatie van de opdracht wordt vastgelegd door middel van ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever en Opdrachtnemer.
3.4 De Opdracht wordt uitgevoerd door de in de opdrachtbevestiging genoemde deskundige.

4. DESKUNDIGHEID EN KWALITEIT

4.1 Opdrachtnemer zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, (doen) uitvoeren.
4.2 Opdrachtnemer verplicht zich de kennis, ervaring en werkcapaciteit van haar bureau zo goed mogelijk in te zetten in de opdracht. Bij de uitvoering van een opdracht draagt Opdrachtnemer er zorg voor dat Deskundige adequate ondersteuning heeft binnen het bureau ter zake van onderwerpen die specifiek zijn voor de opdracht.
4.3 Opdrachtnemer, alsook Deskundige, aanvaardt slechts een opdracht, indien hij/zij daarvoor de vereiste competenties bezit. Opdrachtnemer maakt Opdrachtgever duidelijk wat van hem bij de vervulling van de opdracht mag worden verwacht.
4.4 Opdrachtnemer voert slechts opdrachten uit nadat de specifieke opdrachtsituatie, vereiste competenties en verwachte doorlooptijd, evenals de te realiseren doelen zijn vastgelegd en met Opdrachtgever overeengekomen.
4.5 Een opdracht heeft altijd een tijdelijk karakter. Opdrachtnemer voert een opdracht op zodanige wijze uit dat de door haar bezette positie, mits blijvend, steeds overdraagbaar is aan een (permanente) opvolger. Bij de afloop van een opdracht treft Opdrachtnemer maatregelen die een goede overdracht mogelijk maken.
4.6 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht. De uit te voeren diensten hebben het karakter van een inspanningsverplichting, tenzij in de opdrachtbevestiging nadrukkelijk anders is vermeld. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat het door Opdrachtgever met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

5. BEVOEGDHEDEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

5.1 Opdrachtgever verschaft Deskundige alle informatie en middelen die nodig zijn voor het goed en tijdig uitvoeren van de opdracht.
5.2 Opdrachtgever verleent Deskundige tenminste alle in- en/of externe bevoegdheden zoals die bij een reguliere invulling van de werkzaamheden gebruikelijk zijn, tenzij anders wordt overeengekomen.
5.3 Opdrachtgever verbindt zich om ervoor te zorgen dat, waar de medewerking van zijn eigen personeel noodzakelijk is bij de uitvoering van de opdracht, dit personeel beschikbaar zal zijn op de tijdstippen zoals door partijen nader af te spreken, en een basis voor medewerking te bevorderen. Voorts zal dit personeel zo veel mogelijk zijn ingelicht door Opdrachtgever over de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht en haar werkwijze.
5.4 Opdrachtgever verbindt zich aan Deskundige zodanige kantoorruimten en voorzieningen kosteloos ter beschikking te stellen als noodzakelijk zijn, teneinde deze in staat te stellen aan diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen.
5.5 De Opdrachtgever verbindt zich om ten spoedigste aan Deskundige alle gegevens te verschaffen betreffende de werkzaamheden en activiteiten die door Deskundige noodzakelijk worden geacht voor de uitvoering van diens verplichtingen uit hoofde van de door Opdracht­gever verstrekte opdracht.
5.6 Deskundige zal in contact kunnen treden met het personeel en toegang hebben tot de ruimten en gebouwen van Opdrachtgever op alle redelijke tijdstippen; Opdrachtgever communiceert dit binnen de organisatie.
5.7 Indien op enig tijdstip gedurende de uitvoering van de diensten Opdrachtgever zal bemerken of vermoeden dat Deskundige van de verkeerde veronderstellingen uitgaat dan wel bij de realisering van de opdracht het nemen van in de visie van Opdrachtgever onjuiste beslissingen, zal Opdrachtgever Deskundige en Opdrachtnemer onverwijld hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

6. HONORARIA EN KOSTEN

6.1 De in de offerte opgegeven prijs of tarieven zijn geldig gedurende 30 dagen na uitbrengen van de offerte, tenzij in de offerte een andere termijn wordt genoemd. Indien binnen die termijn geen ondertekende schriftelijke opdrachtbevestiging is ontvangen, kan Opdrachtnemer niet meer gehouden worden om de opdracht tegen de vermelde prijs of tarieven uit te (laten) voeren.
6.2 De in de offerte opgegeven Deskundige en/of uitvoeringsdatum of –data zijn onder het uitdrukkelijke voorbehoud van de beschikbaarheid van de voorgedragen Deskundige, tenzij anders is vermeld.
6.3 Bij opdrachten met een looptijd langer dan een jaar kan de prijs of kunnen de tarieven en kosten tussentijds worden verhoogd op basis van prijsindexcijfers (gezinsconsumptie) van het CBS.
6.4 Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen en tarieven exclusief omzetbelasting.
6.5 Reiskosten en noodzakelijke andere zakelijke reis- en verblijfkosten gemaakt op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever, alsmede overige kosten verbonden aan de zakelijke uitoefening van de werkzaamheden zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen. Reistijd wordt, tenzij anders overeengekomen in de opdracht­bevestiging, niet in rekening gebracht.
6.6 In het geval dat de opdracht tijdens de looptijd wordt gewijzigd, is Opdrachtnemer gerechtigd de daarmee gemoeide (meer)kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.7 Opdrachtgever is geen vergoeding verschuldigd over de periode dat Deskundige, ten gevolge van welke oorzaak dan ook (ziekte, vakantie of anderszins) geen werkzaamheden verricht, tenzij met Opdrachtgever een tijdelijk dienstverband is overeengekomen.
6.8 Annulering van gemaakte afspraken door of namens Opdrachtgever dient uiterlijk 1 week van tevoren te geschieden. Afspraken die binnen 1 week worden geannuleerd door of namens Opdrachtgever worden voor 100% in rekening gebracht.
6.9 Een factuur van hiervoor bedoelde kosten wordt maandelijks door Opdrachtnemer ingediend bij Opdrachtgever.

7. BETALINGSVOORWAARDEN

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor bedoelde termijn(en) betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat daarvoor enige aanmaning en/of ingebrekestelling van de kant van Opdrachtnemer is vereist. Opdrachtgever is met ingang van de vervaldatum van de gestelde betalingstermijn(en) de wettelijke rente verschuldigd. Opdrachtnemer kan deze rente vorderen, alsook alle invorderingskosten –zowel buiten­gerechtelijke als gerechtelijke- die voor rekening van Opdrachtgever zijn. De hoogte van de invorderingskosten worden gesteld op 15% van de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 500,–. In vorenbedoeld geval heeft Opdrachtnemer, onder voorbehoud van al haar overige (vorderings)rechten, bovendien het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel de overeenkomst met Opdrachtgever te ontbinden.
7.3 Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening van een aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag met een bedrag dat Opdrachtgever nog van Opdrachtnemer te vorderen meent te hebben.
7.4 Indien Opdrachtnemer reden heeft te twijfelen aan Opdrachtgevers kredietwaardigheid, is Opdrachtgever gehouden op eerste verzoek van Opdrachtnemer zekerheid te stellen voor de met de opdracht verbonden kosten.

8. TUSSENTIJDSE WIJZIGINGEN

8.1 Een verzoek tot tussentijdse wijziging door Opdrachtgever, waaronder het verzoek tot het uitvoeren van meerwerk, wordt alleen uitgevoerd indien dit schriftelijk door Opdrachtnemer wordt bevestigd, waarbij tevens zal worden aangegeven wat de gevolgen daarvan zullen zijn voor de overeengekomen prijs of kostenraming.
8.2 Indien Opdrachtnemer de indruk heeft dat wijziging van aanpak, waaronder het uitvoeren van meerwerk noodzakelijk is voor een goede afronding van de opdracht en dit van invloed zal zijn op de overeengekomen prijs of kostenraming, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever daarover schriftelijk informeren zodra dit aan de orde is. De voorgestelde wijziging zal slechts worden uitgevoerd indien dit door Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer is bevestigd.

9. VERVANGING EN OVERDRAAGBAARHEID

9.1 Indien Deskundige ten gevolge van welke oorzaak dan ook de werkzaamheden niet kan verrichten c.q. niet heeft verricht gedurende een periode vanaf drie weken, kan Opdracht­nemer desgewenst in overeenstemming met Opdrachtgever een vervanger ter beschikking stellen, tenzij anders overeengekomen.
9.2 Opdrachtgever is gerechtigd de door Opdrachtnemer aangewezen vervanger, onder opgave van redenen te weigeren. Indien ook een tweede aangewezen vervanger deugdelijk gemotiveerd door Opdrachtgever wordt geweigerd, zal Opdrachtgever het recht hebben om de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer tussentijds te beëindigen.
9.3 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij is geen der partijen gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen.

10. GEHEIMHOUDING

10.1 Alle informatie die Opdrachtnemer en deskundige, omtrent Opdrachtgever, de met haar gelieerde instellingen en/of zakenrelaties in het kader van deze overeenkomst verneemt, zal als vertrouwelijk worden beschouwd en mag uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden aangewend.
10.2 Zonder voorafgaande toestemming van de andere partij zal geen der partijen enige vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de overeenkomst of de werkzaamheden van een der partijen openbaar te maken of te verspreiden.

11. INTELLECTUEEL EIGENDOM

11.1 Opdrachtgever is gerechtigd schriftelijke stukken, opgesteld door of namens Op-drachtnemer, uitsluitend voor intern gebruik en voor zover passend binnen het doel van de opdracht te verveelvoudigen. Opdrachtnemer blijft rechthebbende op alle intellectuele eigendomsrechten die zij kan doen laten gelden op haar (handels)naam, (beeld)merk(en) en alle overige informatie, adviezen, modellen, methodieken en dergelijke, ook die zij of de interim manager met betrekking tot de uitvoering van de opdracht op welke wijze dan ook ter beschikking heeft gesteld. De uitoefening van deze rechten, waaronder het recht op openbaarmaking en verveelvoudiging, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijke en uitsluitend aan Opdrachtnemer voorbehouden.

12. ONTBINDING

12.1 Indien Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, na schriftelijke ingebrekestelling voorzien van een redelijke termijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Opdrachtgever in verzuim blijft en vergoeding van kosten, schade en interessen te vorderen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk is, is ontbinding mogelijk door een schriftelijke mededeling zonder ingebrekestelling.
12.2 Indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt, of op andere wijze zijn bedrijfsvoering staakt, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk door enkele schriftelijke mededeling te ontbinden en vergoeding van kosten, schade en interessen te vorderen.
12.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken en waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst geen kennis had, de voortzetting van die overeenkomst in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden of zij betrokken zal worden bij gedragingen van Opdrachtgever die indruisen tegen de goede zeden of tegen de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer tegenover derden in acht genomen dient te worden.
12.4 Opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval van zodanig feiten en/of omstandigheden toerekenbaar aan Opdrachtnemer en/of de interim manager, dat van Opdrachtgever in redelijkheid niet gevergd kan worden de overeenkomst te laten voortduren. De eerste twee weken vanaf de aanvang van de opdracht worden beschouwd als een periode waarin de feitelijke geschiktheid van de aangeboden deskundigheid ten volle moet blijken. Binnen deze periode zal dit geëvalueerd dienen te worden.
12.5 Ontbinding van de overeenkomst, als bedoeld in artikel 12.1 t/m 12.4, laat het recht van Opdrachtnemer op betaling voor reeds verrichte werkzaamheden onverlet.
12.6 Indien opdrachtgever deelneemt aan een training op basis van open inschrijving is een bedenktermijn van 14 kalenderdagen van toepassing.

13. CONTRACTEREN PERSONEEL

13.1 Het is Opdrachtgever, en met haar gelieerde instellingen, verboden om tijdens de looptijd van de overeenkomst en gedurende twaalf maanden na beëindiging daarvan, een persoon die namens Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken is geweest te werk te stellen, in te huren, in dienst te nemen of op welke andere wijze dan ook te contracteren, anders dan met tussenkomst en schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer.
13.2 Bij overtreding van het in artikel 13.1 bedoelde verbod verbeurt Opdrachtgever ten behoeven van Opdrachtnemer een dadelijk en zonder ingebrekestelling opeisbare boete ter hoogte van tweemaal het dagtarief van de betreffende medewerker voor iedere dag of gedeelte van een dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om in plaats van deze boete volledige schadevergoeding te vorderen (of een direct opeisbare schadeloosstelling ter hoogte van een bedrag gelijk aan drie tot vijf maal de maandloonsom van de betreffende functie, een en ander afhankelijk van nader overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer).

14. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

14.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door opzet of grove schuld bij de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer of door de door haar bij deze uitvoering ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor eventuele schade is beperkt tot het bedrag van de ter zake van de desbetreffende opdracht overeengekomen kosten. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, welke derden als gevolg van of in verband met het uitvoeren van de opdracht lijden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor dergelijke aanspraken van derden.
14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid van door Opdrachtgever en/of derden aan haar verstrekte gegevens.
14.3 Een (schade)vordering tegen Opdrachtnemer dient schriftelijk bij Opdrachtnemer te worden ingediend.
14.4 Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever van iedere aanspraak aangaande correcte, tijdige en volledige aangifte en afdracht van alle eventuele verschuldigde belastingen en /of premies sociale verzekeringen inclusief boetes en rente van Deskundige.
14.5 In situaties van overmacht, waaronder wordt verstaan die omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die redelijkerwijs niet aan Opdrachtnemer noch aan Deskundige kunnen worden toegerekend, kunnen partijen zonder enige verplichting tot schadevergoeding deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden. Omstandig­heden die overmacht kunnen veroorzaken zijn: stakingen, wilde stakingen, politieke stakingen, ziekte of het overlijden van een onvervangbaar gebleken Deskundige en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten.
14.6 De partij die voorziet dat sprake zal zijn van tekortschieten door overmacht, meldt deze onverwijld schriftelijk aan de andere partij.
14.7 Opdrachtgever zal te allen tijde, ook in geval van overmacht, de uit hoofde van deze overeenkomst aan Opdrachtnemer voor de reeds geleverde diensten verschuldigde vergoedingen voldoen. Mocht overmacht slechts een deel van de overeenkomst treffen, dan wordt dit deel gezien als betrof het een afzonderlijk contract.

15. TOEPASSELIJK RECHT

15.1 Op alle overeenkomsten als in deze algemene voorwaarden bedoeld is Nederlands recht van toepassing. Alle daaruit voortvloeiende geschillen worden naar Nederlands recht beoordeeld en de Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van die geschillen kennis te nemen.

Enschede, januari 2013.