Privacybeleid

Inflection verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren en verbeteren van de dienstverlening of waarvoor een wettelijke verplichting is. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door Inflection worden verwerkt, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook wordt uitgelegd op welke wijze gegevens worden opgeslagen, hoe uw gegevens tegen misbruik worden beschermd en welke rechten u heeft.

DigiToegankelijk en WebrichtlijnenEr wordt uiterst zorgvuldig omgegaan met uw gegevens. Ze zijn goed beveiligd en worden nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking gesteld aan derden. Als u vragen heeft over uw gegevens, uw privacy of dit beleid kunt u contact opnemen met de contactpersoon voor privacyzaken; u vindt de contactgegevens onderaan dit beleid.

Over dit privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en dienstverlening van Inflection. De ingangsdatum voor de geldigheid van dit beleid is 25/05/2018. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Doel van de gegevensverwerking

Inflection gebruikt uw gegevens uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening, zoals het uitvoeren van uw opdrachten, het administreren daarvan, het toezenden van nieuwsbrieven, het informeren over wijzigingen van onze diensten, het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website of  het reageren op uw correspondentie. Inflection verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke plicht is, zoals voor het voeren van een deugdelijke boekhouding en het doen van belastingaangiftes.

Als u gegevens met Inflection deelt en Inflection gebruikt deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vraagt Inflection u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te kunnen voldoen en/of zoals in deze privacyverklaring beschreven. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en Inflection of een eed of wettelijke verplichting.

Inflection neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Inflection) tussen zit.

Uw gegevens

Inflection verwerkt uw persoonsgegevens handmatig en geautomatiseerd doordat u gebruik maakt van onze diensten, onze website en/of omdat u de gegevens zelf aan Inflection verstrekt. Door het bezoeken van de website van Inflection of het sturen van e-mail aan Inflection zijn er gegevens die automatisch worden verzameld met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Inflection verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht (uitsluitend om u juist aan te kunnen schrijven)
  • Organisatienaam
  • Adresgegevens (bij voorkeur van uw organisatie)
  • Telefoonnummer (bij voorkeur uw zakelijke nummer)
  • E-mailadres (bij voorkeur uw zakelijke adres)
  • IP-adres (geautomatiseerd door websitebezoek of verzenden van berichten)
  • Internetbrowser en apparaat type (geautomatiseerd, door websitebezoek of e-mail)
  • Bankrekeningnummer (indien u een betaling doet aan of ontvangt van Inflection)
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch, tijdens gesprekken of tijdens de uitvoering van de opdracht.

Automatisch verzamelde gegevens

De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze bezoekers toestemming hebben van ouders of voogd. Inflection kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Inflection zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met de contactpersoon onderaan dit beleid, dan verwijderen wij deze informatie.

Als u een reactie achterlaat op de site of gebruik maakt van de contactformulieren, wordt de data getoond in het reactieformulier verzameld en daarnaast, om spam op te sporen, het IP-adres en de browseridentificatie. Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service van een derde partij geleid worden. Als u een reactie achterlaat op de site wordt een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van uw e-mailadres gestuurd naar de Gravatar service om, als u deze service gebruikt, een profielfoto publiekelijk zichtbaar te maken bij uw reactie.

Als u een reactie achterlaat op de site wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen vervolgreacties automatisch worden herkend en goedgekeurd. Voor gebruikers die zich hebben geregistreerd op onze website door middel van een gebruikersprofiel, bewaren we ook persoonlijke informatie in dit profiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Als u een reactie achterlaat op de site een daarbij afbeeldingen naar de site upload, moet u zelf voorkomen dat u afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens mogelijk inzien.

Delen van persoonsgegevens met derden

Inflection verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Inflection blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Nieuwsbrieven

Inflection verstuurt e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link om de nieuwsbrief niet langer te ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

E-mail

Inflection maakt voor het reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Vevida. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Vevida heeft geen toegang tot de inhoud van het postvak en Inflection behandelt alle e-mailverkeer vertrouwelijk.

Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van de administratie en boekhouding maakt Inflection gebruik van de diensten van Kleisteen. Inflection deelt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw opdracht of levering. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van in- en verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Kleisteen is tot geheimhouding verplicht, zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen en gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies van derde partijen

Inflection gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

Via de website van Inflection worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Inflection gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Inflection heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Inflection op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval is Inflection gedwongen uw gegevens te delen, maar zal Inflection zich binnen de mogelijkheden die de wet biedt daartegen verzetten.

Beveiliging

Inflection neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de contactpersoon onderaan dit beleid.

Bewaartermijnen

Inflection bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Gegevens worden na het laatste gebruik in principe maximaal vijf jaar bewaard. Uitzondering is dat op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen Inflection facturen met uw (persoons)gegevens dient te bewaren; deze gegevens zal Inflection dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Inflection en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoons­gegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactpersoon onderaan dit beleid.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Inflection wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacybeleid

Inflection behoudt te allen tijde het recht om het privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop Inflection reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt Inflection u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Inflection
t.a.v. Ron van der Kolk
Postbus 1000 (box 125)
2260 BA Leidschendam

Telefoon:

E-mail:

 

Inflection is ook te volgen via Nieuwsbrief, Facebook, Twitter en LinkedIn.